శృంగార నైషధము(సర్వంకష వ్యాఖ్య)

Srugara Naishadamu

శ్రీనాథుడు

Srinathudu


M.R.P: రూ.500

Price: రూ.470


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


శ్రీనాథ మహాకవి కృత శృంగార నైషధము(సర్వంకష వ్యాఖ్య)
శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి

About This Book


అభినవ మల్లినాథసూరి అని ప్రసిద్ధి గన్న శ్రీ వేదము వేంకటరాయ శాస్త్రిగారు ఆముక్తమాల్యద, శృంగార నైషధ కావ్యాలకు విపులమైన వ్యాఖ్యానాలు రచించి ప్రచురించారు. విలువైన ఈ వ్యాఖ్యానాలను ఆంధ్ర పాఠకలోకానికి అందించే ప్రయత్నమే ఇది.

Books By This Author

Book Details


Titleశృంగార నైషధము(సర్వంకష వ్యాఖ్య)
Writerశ్రీనాథుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-82203-38-4
Book IdEBL060
Pages 912
Release Date08-Oct-2015

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4498