శృంగార నైషధము

Srugara Naishadamu

శ్రీనాథుడు

Srinathudu


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


నలదమయంతుల పరిణయ వృత్తాంతమును ఇరువది రెండు సర్గలలో నత్యద్భుత వర్ణ నాచమత్కారముతో నారికేళ పాకమున సూక్తి వై చిత్రితో శ్రీహరుఁ్షడు నై షధ కావ్యమును సంస్కృతమున సంతరించెను. శ్రీ హర్షునికెందును దీసిపోని పాండిత్య శౌండీర్యము గల శ్రీనాథ మహాకవి యా సంస్క్రత కావ్యము ననుసరించి శృంగార నై షథమును దెనుఁగున రూపొందించెను. ‘నైషధం విద్వదౌషధ’ మ్మను విఖ్యాతి సంస్కృతాంధ్ర నై షధముల రెంటికిని గలదు. రెండును పంచ కావ్యములలో స్థాన మేర్పఱచుకొన్నవి.

Books By This Author

Book Details


Titleశృంగార నైషధము
Writerశ్రీనాథుడు
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 99
ISBN978-93-82203-38-4
Book IdEBI033
Pages 912
Release Date16-Feb-2012

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4493