పెళ్ళెవరికి

Pellevariki

ఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి

Arikepoodi(Kowdoori)Kowshyalya Deviరూ. 40


- +   

Publisher:  Sahithi Prachuranalu


--

About This Book


”ఈ ఇంట్లో అందరిపైనా నీకున్నంత ప్రేమా, బాధ్యతా అందరికివుంటే ఎంత బాగుండును వదినా!” అంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంది రాధ. ”ఇంతకీ కేశవుడు వచ్చాడా, భోంచేశాడా?” నీరసంగా ప్రశ్నించింది కమల. ”మగవాడు ఎలాగో ఓలాగు బ్రతుకుతాడు, ఏమీ అయిపోడు లేవమ్మా” అంటూ విసుక్కున్నాడు మాధవ్‌. ”ముందు నువ్వు నీ ఆరోగ్యం, రాము సంగతీ చూచుకుంటే కాని లాభంలేదు. ఈ సంగతి మీ నాన్నగారికి వ్రాస్తాను నేను. కొంచం నెమ్మదించాక వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు అక్కడుండిరా.” ”వద్దు మరిదీ వద్దు.ఏమీ రాయవద్దు.” గాభరాగా అన్నది కమల. ”ఏదో అప్పుడప్పుడు కొంచెం తేడాలూ, బాధలూ కలుగుతుంటాయి. ఇంతమాత్రానికే పోయి పుట్టింటిలో కూర్చుంటే ఇక్కడ అత్తగారొక్కరూ పాపం ఎలా అవస్థ పడతారు? అందులోనూ ఆవిడకసలే కోపం జాస్తి. ‘కోడలు కోపగించి పుట్టింటికి పోయిం’దని ఎవరితోనైనా అన్నారో – యిక నలుగురిలో మన పరువు వుండదు. అసహ్యంగా వుంటుంది.” జీవంలేని నవ్వు నవ్వింది రాధ. ”ఇల్లు ఇప్పటికే చాలా అసహ్యంగా మారిపోయిందిలే” అంటూ రాత్రి జరిగిన మహేశ్వరి గొడవ వివరించింది. వింటూనే చలించిపోయింది కమల. నీరసంకూడా మరచి మంచంపై లేచి కూర్చుంది. ”ఇప్పుడెలాగ, ఏం చేయడం? నేనసలీమధ్య అనుమానిస్తూనే వున్నాను. మాటిమాటికీ ఏదో వంకన నాగేశ్వర్రావును గదిలోకి పిల్చుకుంటూనే వుంటుంది మహేశ్వరి. అయినా కోడల్ని, ఏమని చెప్పను, ఎవరికి చెప్పను? ఇక ఈ యింటికి పరువు ఏముంది?” అంది డగ్గుత్తికతో.

Books By This Author

Book Details


Titleపెళ్ళెవరికి
Writerఆరికెపూడి (కోడూరి) కౌసల్యాదేవి
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock Not Available
ISBN00
Book IdSPI006
Pages 96
Release Date01-Mar-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015